پزشکان موعظه گر

پزشکان 
موعظه گر
"روان پزشکان فقط موعظه گر انی از نوع جدید هستند: آنان ما را به تمسک به دین امر نمی کنند تا در روز قیامت از عذاب جهنم نجات یابیم، بلکه ما را به دین داری سفارش می کنند تا از جحیم قطعی در این دنیا و جحیم بیماری های گوارشی چون زخم معده و بیماری های روانی و از سقوط در گرداب افسردگی رهایی بخشد"


Tags: