پر کردن خلا روحی

پر کردن خلا روحی

"در یک لحظه خاص از زندگیم، خداوند با دانش و رحمتش بر من لطف نمود و بعد از اینکه مرا در انتهای درد و عذاب یافت, مرا به اسلام رهنمون شد. و من مسلمان شدم. پیش از اسلام من در زندگی خود معنی دوست داشتن را نمی دانستم. اما آن گاه که قرآن را خواندم احساس کردم که رحمت و لطفی فراوان و عظیم مرا در برگرفته و احساس کردم که دوستی و عشق در دل من جریان یافت. چیزی که مرا به سوی اسلام کشاند دوستی بی بدیل خداوند بود."


Tags: