پروردگار یکتاست
"پروردگار همان معبود است و جز او معبودی نیست"( سفر تثنیه4ک35). "پروردگار من هستم و کس دیگری نیست و معبودی جز من نیست"( اشعیاء 45:15)

Related Posts


Subscribe