پاسخ قانع کننده

پاسخ قانع کننده

"تاریخ دین به طور عموم و تاریخ توحید به طور ویژه برای ما آشکار می کند که تنها ایمان بالله پاسخ قانع کننده برای هر سئوال در باره اصل هستی و انسانیت و هدف از وجود آنها است: امکان ندارد که برای حیات انسانی هدفی غیر از خدای یکتا قرار داد. و اصل هر نوع تدین به ایمان به خدای یکتا بر می گردد- فرقی نمی کنداین موضوع همراه با آگاهی باشد یا بدون آگاهی-"


Tags: