ویژگی های جنین

ویژگی های جنین
"من در این هیچ گونه صعوبتی نمی یابم که بپذیرم قرآن کلام خداوند است، زیرا بر اساس دانش قرن هفتم نمی توان ویژگی های جنین را تعریف کرد و تنها نتیجه معقول آن است که این اوصاف از طرف خداوند بر محمد وحی شده اند."


Tags: