واقع گرا باش

واقع گرا باش
"نگاه واقعی به زندگی و مشورت راستین و دعوت به نیکویی و احسان و رحمت و گرایش عمیق انسان گرایانه – این عوامل- و دیگر عوامل برای من بزرگترین دلیل بر راستی دین اسلام است".


Tags: