هیچ پرستشی برای غیر خدا جایز نیست پرستش فقط خاص خداوند است

هیچ پرستشی برای غیر خدا جایز نیست پرستش فقط خاص خداوند است
"نظام توحید در اسلام مرا بسیار شگفت زده کرده است. توحید از مهمترین علائم اسلام است. توحید مرا فقط بنده خداوند می سازد من بنده هیچ کسی نیستم. توحید در اسلام انسان را خالص ساخته, و سبب آزادی او در برابر هر انسانی می گردد. و این همان آزادی واقعی است. هیچ پرستشی برای غیر خدا نیست"


Tags: