هیچ واسطه ای وجود ندارد

هیچ واسطه ای وجود ندارد
" این جا یک موضوع بسیار مهم است، و آن منتفی بودن واسطه بین بنده و خدایش است و این آن چیزی است که صاحبان اندیشه های پویا یافته اند"


Tags: