هیچ معبودی جز الله نیست

هیچ معبودی جز الله نیست

پروردگار پادشاه اسرائیل و رهبر آن پروردگار و صاحب سربازان چنین می گوید: من نخستین ام و من آخرین ام و هیچ معبودی جز من نیست" سفر اشعیاء( اش 44:6)


Tags: