هیچ معبودی جز الله نیست
پروردگار پادشاه اسرائیل و رهبر آن پروردگار و صاحب سربازان چنین می گوید: من نخستین ام و من آخرین ام و هیچ معبودی جز من نیست" سفر اشعیاء( اش 44:6)

Related Posts


Subscribe