همانا مومنان با هم برادرند

همانا مومنان با هم برادرند
برترین نمونه در برادری ایمانی در اسلام به شکل کامل موجود است. و این از جمله عواملی بود که مردم را با قوت به سوی این عقیده جذب نمود"


Tags: