همانا آن سخن خداوند است

همانا آن سخن خداوند است
"من لحظه ای در رسالت محمد تردید نکرده ام و بر این باورم که او پایان بخش و خاتم پیغمبران و رسولان است و او برای تمام بشریت مبعوث شده است و رسالت او برای پایان بخشیدن به وحیی است که تورات و انجیل را آورده است و زیباترین دلیل برای آن معجزه قرآن است و من تمام نظرات باسکال دانشمند کینه توز اروپایی را در باره اسلام و مسلمانان -به جز یک نظر- رد می کنم و آن این است که گفت: قرآن تالیف محمد نیست همان گونه که انجیل متی تالیف متی نیست"


Tags: