هدف برتر

هدف برتر

این جهان به این شکلی که برای ما آشکار می شود جایی برای تصادف نگذاشته است. و هر جز و قسمت آن به سمت یک هدف در حرکت است. و آن هدف به سمت یک هدف برتر در حرکت است و این چنین رسیدن به آن هدف نهایی بی نظیر و بی همتا محقق می شود".


Tags: