نجات دهنده انسانیت

نجات دهنده انسانیت
"منصفانه است که محمد را نجات دهنده انسانیت بنامیم و من بر این باورم که اگر مردی چون او زمام امور دنیای جدید را عهده دار شود در حل مشکلات آن موفق خواهد شد و صلح و سعادت بر آن حکمفرما خواهد شد"


Tags: