من انسانی مانند شما هستم

من انسانی مانند شما هستم
"واقعا محمد یک شخصیت تاریخی است، اگر او نمی بود اسلام گسترش نمی یافت، او لحظه ای در این درنگ نکرد که او انسانی مانند دیگران بوده و سرانجام او مرگ است و او از خداوند درخواست گذشت و مغفرت را دارد، و پیش از وفات خواست تا وجدان خود را از هر لغزش و اشتباهی که احتمالا مرتکب شده است پاک کند، پس بر منبر بالا رفته و مسلمانان را مورد خطاب قرار داد: ای مردم اگر من کسی را زده ام بیاید و قصاص خود را از من بگیرد و یا اگر مال کسی را برداشته ام بیاید و مال خود را پس بگیرد"


Tags: