معجزه جاوید

معجزه جاوید
“ معجزات پیامبران پیش از محمد؛ در حقیقت معجزاتی وقت دار بودند در حالی که می توانیم قرآن را یک معجزه جاوید بنامیم؛ زیرا تاثیر آن همیشه و مستمر است و برای هر مومن آسان است که در هر جا و هر زمان با خواندن آن، اعجازاش را مشاهده کند، و در بررسی این معجزه سبب انتشار گسترده اسلام را می توانیم بیابیم. انتشاری که اروپائیان سبب آن را درک نمی کنند زیرا آنان قرآن را درک نمی کنند و یا اینکه فقط قرآن را به واسطه ترجمه های بی روح درک کرده اند، ترجمه هایی که دقیق هم نیستند".


Tags: