معبود یکی است

معبود یکی است

"برای پروردگارت همان معبود سر به زمین فرود می آور و فقط او را میپرستی"(متی4:10.لوقا4:8)." و این همان زندگی جاویدان است که تو را بشناسند. تو فقط معبود حقیقی هستی و عیسی مسیح را تو فرستاده ای"(یوحنا17:3).


Tags: