مسیر خود را مشخص کن

مسیر خود را مشخص کن
"همانا دنیا راه را برای کسی که می داند به کجا می رود باز می کند)"


Tags: