مسیحیت راستین

مسیحیت راستین
"آئین مسیحیت که محمد خواست آن را به سرچشمه پاکش برگرداند. همان گونه که مسیح بشارت داده بود با تعالیم سری که پولس انتشار داده بود و با سایر انحرافاتی که پیروان مسیحیت منتشر ساخته اند؛ مخالف است، امید و آرزوی محمد آن بود که آئین ابراهیم خاص به یک قوم نباشد بلکه برکت و خیر آن به تمام بشریت برسد. و دین محمد واسطه ارشاد و راهنمایی ملیون ها انسان شد انسان هایی که اگر این آئین نمی بود در وحشی گری و بی فرهنگی غرق بوده و هرگز به این برادری که در دین محمد است نمی رسیدند".


Tags: