مسجد.. دانشگاه است

مسجد.. دانشگاه است

"تاهنوز مساجدی به مانند گذشته دانشگاه هستند؛ مساجد پر از طلاب دانش بود کسانی که انگیزه فراگیری آنان را گرد آورده بود و برای شوق شنیدن سخنان دانشمندان در باره دین و شریعت و فلسفه، پزشکی و ریاضیات گرد آمده بودند، و دانشمندان هم از انحای عالم می آمدند و با زبان عربی سخن می گفتند آنجا هر طالب علمی از هر نژادی مورد استقبال قرار می گرفت "


Tags: