مسجد ابراهیم خلیل

مسجد ابراهیم خلیل
مسجد ابراهیم خلیل در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در فلسطین.

Tags: