مسجد ابراهیم خلیل

مسجد ابراهیم خلیل

مسجد ابراهیم خلیل در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل در فلسطین.


Tags: