مرا بیش از خودم می شناسد.

مرا بیش از خودم می شناسد.

"قرآن این کتاب کریم مرا با قدرت به خود جذب نموده و قلب مرا صاحب شد. و سبب شد تا تسلیم خداوند شوم قرآن خواننده خودش را به آن لحظه می برد که فرد به تنهایی در برابر خدایش ایستاده است. اگر قرآن را به جدی نگیری تو نمی توانی آن را به سادگی بخوانی، قرآن بر تو هجوم می آورد گویی او بر تو حقوقی دارد و تو را به مجادله می خواند و تو را نقد می کند و تو را شرمنده می سازد و تو را به مبارزه می طلبد. در حالی که تو در طرف دیگر بودی و برای من آشکار شد که فرستنده قرآن مرا بیش از خودم می شناخته است. قرآن همیشه در فکر از من جلو بود و گویی به پرسش های من پاسخ می دهد و در هر شب من پرسش ها و اعتراضات خود را طرح می کردم اما پاسخ را در روز بعد می یافتم. من در صفحات قرآن خود را روبرو یافتم".


Tags: