لذت و بهره روحی

لذت و بهره روحی

"هم اکنون برای من مهم استنعمت هایی را که دین به من می دهد ، دقیقا همان گونه که برایم مهم است آن چه را نیروی برق و غذای خوب و آب تمیز به ما می دهند؛ این به ما کمک می کند که زندگی خوب و با رفاهی داشته باشیم، اما دین بیش از این به من می دهد آن به من لذت روحی می بخشد یا به قول ولیام جیمس به من انگیزه می دهد تا زندگی را ادامه بدهم، زندگی پر و مملو از شادی و سعادت و خشنودی، دین مرا به ایمان و امید و شجاعت تقویت می کند و اضطراب و پریشانی را از بین می برد و برای من در زندگی هدف و راحتی را سبب می شود و در پیش روی من افق های خوشبختی را می گشاید و مرا در ساختن یک واحه سرسبز در وسط صحرای زندگی یاری می دهد"


Tags: