لا اله الا الله محمد رسول الله

لا اله الا الله محمد رسول الله
"آن گاه که خداوند را شناختی و به او ایمان آوردی، پس اسلام به تو می گوید که خداوند از رگ گردن به تو نزدیک تر بوده و تو برای رسیدن به او نیازی به واسطه نداری. و نیاز به کاهنی نداری تا پیش او اعتراف کنی و او توبه تو را بپذیرد. و همچنین نیاز به معبدی نداری که جز در آن عبادت انجام نگیرد".


Tags: