قوی ترین نتیجه

قوی ترین نتیجه

" ایمان قوی ترین و باارزش ترین نتیجه پژوهش های علمی است"


Tags: