قواعدی برای دقیق ترین تفاصیل

قواعدی برای دقیق ترین تفاصیل

"قرآن برای تمام قضایای بشری راه حل دارد. و در میان قانون دینی و قانون اخلاقی رابطه برقرار کرده, و به سوی اخلاقی کردن نظام و یکپارچگی اجتماعی تلاش می کند. و برای کاهش بدبختی و سخت دلی و خرافات سعی کرده و تلاش می کند تا دست بیچارگان را گرفته و به نیکی و مهربانی سفارش می کند. و در ماده تشریع دقیق ترین قواعد همکاری های امروزی را نهاده و پیمان ها و میراث را سازمان دهی کرده است. همچنین در زمینه رابطه خانوادگی رفتار هر کس را در برابر دیگران منظم ساخته است, در رابطه با بچه ها؛ بردگان، حیوانات و در برابر بهداشت و پوشش..."


Tags: