قران و دانش جدید پهلوی هم

قران و دانش جدید پهلوی هم
"من به تحقیق و بررسی قرآن کریم مبادرت کردم و این بدون هیچ گونه اندیشه پیشینی بود و این کار بر اساس بررسی موضوعی بود، در باره مقدار هماهنگی نص قرآن با داده های دانش جدید بررسی می کردم، پس درک کردم که قرآن حتی یک آیه هم ندارد که از جهت دانش جدید قابل نقد و رد باشد"


Tags: