قرآن و حدیث کنار به کنار

قرآن و حدیث کنار به کنار

"قرآن به وسیله حدیث تکمیل می شود. و آن مجموعه ای از سخنان هستند که به کارها و دستورات محمد مرتبط می شوند و در حدیث عنصر اساسی را که در ذهن محمد در برابر اوضاع متغیر شکل می گرفته است مشاهده می کنید. سنت بیان کننده و مفسر قرآن است. و از آن بی نیازی حاصل نمی شود"


Tags: