قرآن و اعجاز علمی آن

قرآن و اعجاز علمی آن
"قرآن آیات فراوان و آشکاری پیرامون دانش طبیعی دارد که استاد یوسف مروه آنها را در کتاب" دانش طبیعی در قرآن کریم" گرد آورده است و دقیقا 774 آیه هستند و به شرح ذیل تقسیم می شوند: ریاضیات 61 آیه، فیزیک 264 آیه، اتم 8 ایه، شیمی 29 آیه نسبیت 62 آیه ستاره شناسی100 آیه هواشناسی 20 آیه آب و مایعات 14 آیه، فضا 11 آیه جانور شناسی 12 آیه دانش زراعت 21 آیه؛ زیست شناسی 36 آیه؛ جغرافیایی عمومی 73 آیه دانش نژاد های بشری 16 آیه دانش طبقات زمین 20 آیه ، هستی شناسی و تاریخ رویدادهای هستی 36 آیه"


Tags: