قرآن معجزه است

قرآن معجزه است
"قرآن بر اندیشه ها چیره می شود و تمامی قلب را می پوشاند و این دلیل راستی محمد صلی الله علیه و سلم است که بر او نازل شده است"


Tags: