قانون و اخلاق

قانون و اخلاق
"در قانون اسلامی در میان تکالیف شرعی و اخلاقی تفاوتی مشاهده نمی کنید. و این پیوند محکم در میان قانون و شرع با اخلاق نشانه قدرت سیستم آن از همان آغاز است"


Tags: