قانون وضعی ظالمانه

قانون وضعی ظالمانه
"هنری هشتم قانونی صادر کرد که در آن زن را از مطالعه کتاب مقدس باز می داشت، همانگونه که زنان برابر با قانون عمومی صادره در انگلستان در سال 1850 از جمله شهر وندان محسوب نمی شدند، و داری حقوق شخصی نبودند و حق تملک لباس های خود را هم نداشتند و هیچ حقی در مالی که با تلاش خود کسب می کردند نداشتند"


Tags: