فلسفه و دین
"دانش کمی از فلسفه انسان را به الحاد می کشاند اما عمیق شدن در فلسفه او را به سوی دین می برد"

Related Posts


Subscribe