فطرت خداوندی

فطرت خداوندی
"بچه های کوچک توانایی بی سابقه ای برای پذیرش ایمان دارند: زیرا آنا تصور می کنند که هرچه در این عالم آفریده شده است برای سبب آفریده شده است. حتی اگر بچه هایی را در یک جزیره بیندازیم به طوری که آن ها بدون تربیت دیگران رشد یابند آنان به خداوند مومن خواهند بود".


Tags: