فرمانده مناسب کجاست؟

فرمانده مناسب کجاست؟
"اگر رهبر مناسب یافت شود که در باره اسلام دقیق و مناسب سخن بگوید ممکن است بار دیگر این دین به عنوان یکی از نیروهای اساسی بزرگ در جهان بروز کند"


Tags: