عیسی در انجیل تاکید می کند که خدا یکتاست
"یکی از نویسندگان به سوی او آمد شنیده بود که آنان با هم بحث و مناقشه می کنند، از او پرسید:" کدامین سفارش بهترین سفارش است؟" عیسی پاسخ داد: بهترین و برترین سفارش آن است : گوش کن ای اسرائیل رب و پروردگار ما یکتاست، پس معبود و پروردگارت را با تمام قلب و روح و روان و اندیشه و با تمام نیرو دوست بدار. این نخستین سفارش است"( مرقص 1/28-35)

Related Posts


Subscribe