عیسی در انجیل تاکید می کند که خدا یکتاست

عیسی در انجیل تاکید می کند که خدا یکتاست

"یکی از نویسندگان به سوی او آمد شنیده بود که آنان با هم بحث و مناقشه می کنند، از او پرسید:" کدامین سفارش بهترین سفارش است؟" عیسی پاسخ داد: بهترین و برترین سفارش آن است : گوش کن ای اسرائیل رب و پروردگار ما یکتاست، پس معبود و پروردگارت را با تمام قلب و روح و روان و اندیشه و با تمام نیرو دوست بدار. این نخستین سفارش است"( مرقص 1/28-35)


Tags: