عیسی در اسلام

عیسی در اسلام
"وقتی اسلام را مورد بررسی قرار دادم صورتی دیگر و متفاوت از عیسی مسیح علیه السلام یافتم چیزی که در روان من تاثیر ژرفی برجای گذاشت"


Tags: