عیب در ماست

عیب در ماست
"باید برای ما واضح و آشکار شود که سستی مسلمانان و نه نقص آموزه های اسلامی سبب فساد گسترده در وقت حاضر شده اند"


Tags: