عقیده محکم

عقیده محکم
در ارکان پنج گانه اسلام چیزی که سبب نفرت و فرار غیر مسلمان شود وجود ندارد و با وجود سادگی این تکالیف و کمی تعداد آنها نیازی به وارد کردن اصلاح بر آنها نیست, تا در دل مسلمان اثبات شوند. ارزش عملی عقیده اسلامی دلیل ذاتی توان و نیرو و محکمی و انتشار آن است.


Tags: