عقل و منطق

عقل و منطق

" از زیباییهای اسلام آن است که بر اساس عقل استوار است و هرگز از معتقدین به خود نمی خواهد تا این استعداد فعال خدایی را تعطیل سازند همان گونه که اسلام دوستدار تحقیق و بررسی پیش از ایمان آوردن است، اسلام این سخن حکیمانه را تایید می کند که می گویید: بر درستی هر چیز مطمئن شو و آن گاه به خیر و خوبی چنگ بزن. و البته این عجیب نیست چرا که حکمت گم شده مومن است و هر کجا آن را یافت او مستحق ترین به آن است، اسلام دین عقل و منطق است به همین سبب اولین کلمه ای که بر محمد نبی صلی الله علیه و سلم نازل شد کلمه "بخوان" بود. همان گونه مشاهده می کنیم که شعار اسلام دعوت به تفکر و تحقیق پیش از ایمان آوردن است، اسلام حق است و اسلحه آن دانش و دشمن سخت آن جهل و نادانی است".


Tags: