عقل هایتان کجاست؟

عقل هایتان کجاست؟
"چرا در ذات الله شک و تردید می کنید؟ اگر او نمی بود زنم به من خیانت می کرد و خدمتکارم از من سرقت می کرد"؟


Tags: