عظمت و بزرگی اسلام

عظمت و بزرگی اسلام

"اسلام نیازی به قلم ما ندارد، هرچند که قلم ما دارای بلاغت و فصاحت باشد. اما قلم ما به اسلام نیازمند است.. زیرا آن دارای ثروت روحی و اخلاقی است تا از آن چیزی به ما عطا بکند.. و به قرآن دلکش آن نیاز داریم تا چیزی از آن بیاموزیم"


Tags: