عدالت و پاکی

عدالت و پاکی
"توانایی این مرد در تحمل آزار ها برای باورهایش و طبیعت اخلاق برتر افرادی که به او ایمان آوردند, و از او پیروی کرده و او را سرور و قائد خود قرار دادند، در کنار بزرگی دست آوردهای او همه این موارد, به عدالت و پاکی ریشه دار در شخصیت او اشاره دارد. فرض کن که محمد مدعی ای باطل بود, او بیش از اینکه مشاکل را بگشاید آنها را پیچیده تر می کرد. در تمام طول تاریخ غرب شخصیتی را نمی یابی که به مانند محمد شایسته تقدیر و قدردانی باشد"


Tags: