عاقل باش

عاقل باش
"آیا آدم عاقلی تصور می کند که ماده بی عقل و بی حکمت خودش خودش را به شکل تصادفی بیافریند"؟


Tags: