عادات ناپسند

عادات ناپسند
"افتخار محمد همین کافی است که او توانست یک ملت را از پستی و خونخواری و از چنگال عادات ناپسند شیطانی رهانده و در فراروی آنان, راه رشد و پیشرفت را بگشاید. شریعت محمد بر تمام جهان سیطره خواهد یافت, زیرا هماهنگ با عقل و حکمت است".


Tags: