ظلم و ستم

ظلم و ستم

"مجالس فلاسفه در اروپا برای این منعقد می شد تا بررسی کنند که آیا زن به مانند مرد داری روح است؟ آیا او دارای روح انسانی است یا دارای روح حیوانی؟ و در بحثشان به این نتیجه رسیدند که زن روح دارد اما روح او, به درجات از روح مرد پست تر است"


Tags: