طبقه ستمکار

طبقه ستمکار

"تقسیم بندی طبقاتی در نزد هندوان به شکل زیر است: طبقه سفید پوستان؛ رجال دینی و علماء به این طبقه تعلق دارند و طبقه سرخ؛ شامل امیران و جنگجویان؛ طبقه زرد؛ شامل زارعین و تجار، طبقه سیاه؛ شامل هنرمندانی و صنعت گرانی که با دست خود کار می کنند؛ اما طبقه پنجم؛ شامل کسانی که حرفه های پست دارند. طبقات بالا از طبقات پایین بهره کشی می کنند و آنان را به بندگی می گیرند، و طیقات پایین در خدمت طبقات بالا هستند".


Tags: