صلح برای تمام جهان

صلح برای تمام جهان
"تعریف قرآن از خالق هستی مرا تکان داد؛ من اسلام را از قرآن کشف کردم و نه از کارهای مسلمانان؛ ای مسلمانان مسلمان واقعی باشید تا اسلام در تمام جهان گسترده شود چرا که اسلام سبب صلح در تمام جهان است"


Tags: