شکست خورده فاتح را به اسارت گرفت!!

شکست خورده فاتح را به اسارت گرفت!!
"در جنگ های صلیبی اسلام شکست خورده فاتحان را به اسارت گرفت و هنرهای تمدنی را به دنیای مسیحی وارد کرد و زندگی لاتینی تحت تاثیر شدید آن قرار گرفت و در برخی از قسمت های فعالیت انسانی مثل مهندسی ساختمان تاثیر اسلامی در دنیایی مسیحی شدید است این تاثیر در طول سده های میانه آرام آرام از اندلس و سیسیل وارد جهان مسیحی شد. و تاثیر دولت جدید غرب از آن دو بسیار فراگیر و شامل بود"


Tags: