شریعت و قانون حق

شریعت و قانون حق
" شریعت اسلام در میان قضایای دینی و دنیوی تفاوتی قائل نیست، آن بر رابطه انسان با خدا و وظایف انسان در برابر خدا تاکید کرده و آن را منظم می سازد ؛ همانگونه که به نسبت رابطه انسان با برادر مسلمانش انجام می دهد. و تمام دستورها و منهیات خداوند- آن چه به امور دینی و دنیایی غیره مرتبط است- در قرآن آمده است. در قرآن بیش از شش هزار آیه وجود دارد که حدود هزار آیه به تشریع و قانونگذاری مرتبط است".


Tags: