شریعت راستین

شریعت راستین
"همانا فهمیدم.. همانا درک کردم.. آن چه را بشر نیاز دارد یک شریعت و قانون آسمانی است که حق را اثبات و باطل را زایل کرده و از بین ببرد".


Tags: